Algemene leveringsvoorwaarden

Meubelen Van Steigerhout/Bsmartsteigerhout.nl/steigerhoutvoorkinderen.nl 

Artikel 1. Toepasselijkheid en definities 

1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding en offerte tussen Bsmartsteigerhout.nl/steigerhoutvoorkinderen.nl (Meubelen Van Steigerhout), hierna toe noemen: ‘verkoper’ en een wederpartij, hierna te noemen: ‘koper’. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden voor de koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing. Verkoper en koper zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zowel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meer bepalingen van de algemene voorwaarden, dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien zich tussen partijen een situatie voor doet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dient deze situatie te worden beoordeelt naar de geest van deze algemene voorwaarden. Indien verkoper niet steeds strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat verkoper enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden op ieder moment te wijzigen en/of aan te vullen. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaardt.

2. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Verkoper: Meubelen Van Steigerhout/Bsmartsteigerhout.nl/steigerhoutvoorkinderen.nl

Koper: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen verkoper en koper;

Koperenkoop: de overeenkomst tot koop en verkoop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2 Algemeen 

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen verkoper en een koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 1).

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes 

1. Alle aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en geschieden in enigerlei schriftelijke vorm, tenzij verkoper om praktische, spoedeisende of andere redenen van een schriftelijk aanbod afziet. Het aanbod voorziet in een dagtekening of datum, of is naar datum bepaalbaar.

2. Verkoper is slechts aan aanbiedingen en offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper, bij voorkeur schriftelijk, binnen 15 dagen geschiedt. De in een offerte vermelde prijzen zijn inclusief BTW, tenzij anders aangegeven.

3. Verkoper kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is verkoper daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij verkoper anders aangeeft.

5. Een samengestelde prijsopgave verplicht verkoper niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 2).

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst 

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de koper van verkopers aanbod.

2. Een order wordt als bevestigd beschouwd als de vooraf definitieve offerte wordt omgezet in een opdrachtbevestiging en de aanbetaling is voldaan. Er kan verzocht worden de opdrachtbevestiging te ondertekenen. Indien de aanbetaling niet wordt voldaan, wordt de opdracht niet in de planning opgenomen.

3. De meubels worden op maat voor de koper gemaakt. Dit betekent dat als het vervaardigen van het meubel is begonnen er in principe geen veranderingen meer in de maatvoering, vormgeving of kleur (als deze is aangebracht) van het meubel kunnen worden gemaakt. Of hierop een uitzondering kan worden gemaakt is ter beoordeling van de verkoper. Zijn er naar het oordeel van de verkoper nog aanpassingen mogelijk, dan geldt het navolgende: de extra kosten voor materiaal en arbeid voor tussentijdse aanpassingen na aanvang van de werkzaamheden of na goedkeuring van de opdrachtbevestiging, worden extra in rekening gebracht.

4.Bij het laten maken van een meubel op maat geldt: Als de koper op enig moment tussen het geven van de opdracht en de afronding van de opdracht, de opdracht annuleert, dan worden de tot dat moment gemaakte kosten voor materiaal, evenals arbeidsloon voor tot op dat moment gewerkte uren in rekening gebracht. Het meubel, dat op dat moment nog niet af is, blijft eigendom van de verkoper.

Als de koper op enig moment na het geven van de opdracht en na het voldoen van de aanbetaling de opdracht annuleert , kan de koper geen aanspraak maken op de aanbetaling die reeds is voldaan.

5.Ontwerpen kunnen niet door de opdrachtgever worden gebruikt om te dienen als basis voor een ontwerp- of uitvoeropdracht aan anderen dan de ontwerper.

Artikel 5 Levering 

1. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af fabriek/winkel/magazijn van verkoper.

2. De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.

3. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van de koper nadat verkoper hem heeft verwittigd. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.

4. Komen verkoper en koper bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van aankopen op basis van een vooraf afgesproken vergoeding, tenzij verkoper bij het sluiten van de overeenkomst met de koper andere condities heeft afgesproken. Verkoper behoudt het recht bij levering de kosten voor bezorging afzonderlijk te factureren.

Verkoper verleent enkel de service van bezorging en laat dit doen door een extern bedrijf. Dit om ervoor te zorgen dat de koper daar geen omkijken naar heeft. De bezorgkosten worden derhalve nooit aan de verkoper betaald maar altijd op het moment van bezorging aan de bezorger. Koper blijft verantwoordelijk voor de bezorging.

5. Indien is overeengekomen dat levering in fasen zal worden uitgevoerd kan verkoper de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de koper de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

6. Indien verkoper gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, kan de levering worden uitgesteld. De levering zal dan opnieuw worden afgestemd met koper nadat koper deze gegevens aan verkoper ter beschikking heeft gesteld.

7. Indien verkoper een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

8. De levertijd wordt zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Bij eventuele overschrijding geldt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen, noch verplichting tot enige vergoeding, noch geeft het de koper het recht de order te annuleren.

9.Indien de opdrachtgever verzoekt om de gemaakte meubelen te laten bezorgen wordt vooraf een vergoeding afgesproken. Vóór aflevering dient de restantbetaling, exclusief kosten voor bezorging, via bank/giro of contant te zijn betaald.

In drukke periodes kan het zijn dat het niet mogelijk is de om uw meubelen te laten bezorgen. Verkoper zal dan zelf op enige wijze voor vervoer van de meubelen moeten zorgdragen.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 3).

Artikel 6 Garantie 

1. Verkoper garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook. De te leveren zaken kunnen bij aflevering door koper worden bekeken. Bij goedkeuring middels levering gaat koper akkoord met de staat van de te leveren zaken. Indien de te leveren zaken zijn geproduceerd van gerecycled materiaal kan niet worden uitgegaan van de gebruikelijke eisen van dit materiaal als ware het nieuwe materialen.

Steigerhout is een robuust natuurproduct, en zal onder invloed van de luchtvochtigheid mogelijk werken (uitzetten of krimpen). De vurenhout planken gaan dan iets krom staan, dat is heel normaal. Zie steigerhout niet als een materiaal dat zich laat “temmen” zoals eikenhout of hardhout en recht blijft. In steigerhout kunnen scheurtjes en kieren ontstaan afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid (met name binnenshuis). Geen plank is gelijk van kleur en vorm. Garantie op de meubelen vervalt wanneer u de meubelen zelf behandelt of aanpast. Verkoper werkt met stalen schroeven, dus de schroeven kunnen naar verloop van tijd oxideren. Tenzij uitdrukkelijk is aangegeven dat verkoper werkt met RVS schroeven. Deze zullen niet oxideren.

2. De onder 1. genoemde garantie geldt niet indien de te leveren zaken zijn bestemd voor het gebruik in het buitenland. Tenzij koper van dit gebruik ten tijde van het aangaan van de overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk melding heeft gemaakt aan verkoper, kan hier eventueel van worden afgeweken.

3. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 2 maanden na levering.

4. Verkoper verschaft de koper een schriftelijk garantiebewijs. Bij gebreke hiervan geldt het aankoopbewijs als bewijs met betrekking tot de garantie. Koper dient daar zelf de verantwoording in te nemen.

5. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal verkoper de zaak binnen redelijke termijn na ontvangst in de werkplaats daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door koper, naar keuze van verkoper vervangen of zorgdragen voor herstel.

Dit herstel zal plaatsvinden in de werkplaats van verkoper, tenzij verkoper anders beslist. De kosten voor het retour sturen naar de werkplaats, zijn voor de koper. In de werkplaats zal de verkoper de zaak beoordelen. Daarna zal worden beslist of de zaak zal worden gerepareerd of dient te worden vervangen. De zaak (al dan niet gerepareerd of vervangen, wordt aan de koper aangeboden. Deze kan de zaak ophalen in de werkplaats of beslissen de geleverde zaak te laten bezorgen. De eventuele bezorgkosten zijn voor rekening van de koper.

In geval van vervanging verbindt koper zich reeds nu de vervangen zaak aan verkoper te retourneren en de eigendom daarover aan verkoper te verschaffen. In geval van reparatie verbindt koper zich reeds nu de geleverde zaak aan verkoper te retourneren.

6. De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van verkoper, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

7. Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de produktaansprakelijkheid, dan is verkoper in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 4).

8. Van koper wordt verwacht dat deze de aanbevelingen en informatie betreffende het te leveren product vooraf leest en zich daaraan houdt. Deze informatie is op de website beschikbaar. Met name de eigenschappen van het geleverde product en de verzorging daarvan zijn van belang.

Artikel 7 Monsters en modellen 

1. Indien door verkoper een model of monster is getoond of verstrekt aan koper, dan stemt de zaak daarmee overeen, tenzij het verstrekken gold als wijze van aanduiding.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud 

1. Verkoper blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan.

Artikel 9 Onderzoek, reclames 

1. De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden.

2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan verkoper met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is verkoper gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrij-kosten in rekening te brengen.

4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper en op de wijze zoals door verkoper aangegeven.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 5).

Artikel 10 Risico-overgang 

1. Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht. De juridische overdracht is op het moment dat deze de werkplaats verlaten.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 6).

Artikel 11 Prijsverhoging 

1. Indien verkoper met de koper bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, is verkoper niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

2. Indien een prijsverhoging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, kan de koper de overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden ongeacht het percentage van de verhoging, tenzij de bevoegdheid tot prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

3. Indien de prijsverhoging plaatsvindt na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst is de koper gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, indien de prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, tenzij deze prijsverhoging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst of deze verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid ingevolge de wet.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 7).

Artikel 12 Prijzen en kosten 

1.De prijzen in de online winkel van verkoper zijn inclusief 21 % btw. De prijzen die in de online winkel van verkoper worden genoemd zijn exclusief verzendkosten, mits anders aangegeven, exclusief eventuele bijkomende transactiekosten (welke voor de daadwerkelijke bestelling aangeduid zijn) en inclusief administratiekosten.

2. Alle prijzen en aanbiedingen zijn vrijblijvend. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen op ieder moment te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van de (wettelijke) voorschriften en bepalingen noodzakelijk is. In dit geval heeft de koper het recht de overeenkomst schriftelijk op te zeggen.

Artikel 13 Betaling 

1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto contant plaats te vinden bij levering.

2. Indien betaling niet contant plaatsvindt dient deze te geschieden voordat de levering zal plaatsvinden, dat is per bankoverschrijving of per ideal.

3. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

4. Indien de koper de betaling niet heeft voldaan voor het tijdstip van levering is de koper van rechtswege in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

5. In geval van faillissement, surseance van betaling of curatele zijn de vorderingen van verkoper en de verplichtingen van de koper jegens verkoper onmiddellijk opeisbaar.

6. Verkoper heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Verkoper kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde voor de toerekening aanwijst.

Verkoper kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 8).

Artikel 14. Herroepingsrecht en zichttermijn 

Voor alle online aankopen geldt een zichttermijn van 14 dagen. In deze periode heeft de koper een herroepingsrecht; dit betekent dat koper de mogelijkheid heeft zonder verplichtingen van de kant van de koper de geleverde zaak terug te zenden. In dat geval dient de koper de geleverde zaak onbeschadigd en ongebruikt in de originele verpakking terug te zenden. De retourkosten zijn wel voor rekening van de koper.

Uitgesloten van het wettelijke retourrecht is maatwerk. Maatwerk zijn zaken die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de koper (afmeting, afwerking etc.) en die speciaal voor de koper op maat in de werkplaats of op locatie worden gemaakt. De verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de koper. Zonder voorafgaande toestemming van verkoper mag de geleverde zaak niet aan verkoper teruggestuurd worden. Eventuele kosten en risico van retourzending komen voor rekening van de koper.

De koper is zelf verantwoordelijk voor een duidelijke omschrijving van de locatie waar de zaak geleverd wordt zoals (beperkingen) van hoogtes, breedtes, hoeken, draaicirkels etcetera. Bij eventuele niet aangeven beperkingen kan de bezorger op dat moment bepalen of er extra kosten moeten worden gemaakt om de zaak te kunnen leveren. Deze kosten zijn voor rekening van de koper.

Artikel 15 Aansprakelijkheid 

1. Indien door verkoper geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van verkoper jegens koper beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garanties” is geregeld.

2. Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de verkoper beperkt tot herstel of vervanging van de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

3. Onverminderd het bovenstaande is verkoper niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van koper.

4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van verkoper of zijn ondergeschikten.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 10).

Artikel 16 Overmacht 

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.

4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan drie maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

5. Voorzoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

(Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 11).

Artikel 17 Geschillen 

1. De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. (Zie ook: Artikelsgewijze toelichting onder 12).

Artikel 18 Toepasselijk recht 

1. Op elke overeenkomst tussen verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 20 Wijziging en vindplaats van de voorwaarden

2. Deze voorwaarden zijn niet gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Gooi-en Eemland te Hilversum.

Van toepassing is steeds de laatst versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

Artikel 19. Bedrijfsinformatie 

B-smartsteigerhout.nl is onderdeel van Meubelen Van Steigerhout, geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 32120477

Deze voorwaarden zijn opgesteld op 01/12/2006. Laatste aanpassing op 14 september 2016.